Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh
Điện thoại: 3.568.165
 15/12/17  Hoạt động chuyên môn  68
Cô đổi mới sáng tạo trẻ tích cực hoạt động
 08/05/17  Hoạt động chuyên môn  67
Trang trí vệ sinh môi trường
 02/05/17  Hoạt động chuyên môn  66
Tập huần chuyên môn lấy trẻ làm trung tâm
 13/04/17  Hoạt động chuyên môn  69
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHO BÉ
 13/03/17  Hoạt động chuyên môn  72
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ THÁNG 3
 20/02/17  Hoạt động chuyên môn  64
Trường MN Đức Thắng số 1 xây dựng đề cương cho GV ôn thi
 20/01/17  Hoạt động chuyên môn  64
HỘI THI ĐỒ DÙNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
 23/12/16  Hoạt động chuyên môn  67
Kiểm tra đột xuất việc trang trí lớp